July  27, 2018

เดินทางไกล...

เขาเดินทางด้วยการลากขาที่บวมจากแผลที่เน่าตั้งแต่ปี60 ผู้คนย่านบางแคพบเขา
 
เขายังคงเดินลากขาที่บวมจากแผลที่เน่าผ่านปีจนนเลยมาถึงปีใหม่ปี61 ผู้คนย่านสุขุมวิทพบเขา
 
เขายังคงเดินทางลากขาที่บวมจากแผลที่เน่าผ่านเลยมาถึงกลางปี61 ผู้คนย่านลาดพร้าวพบเขา
 
ครั้งนี้มีหน่วยงานช่วยเขาให้ได้เข้าโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยทางกาย หมอทำแผลเบื้องต้นและให้เขากลับได้
 
เขายังคงเดินทางลากขาที่บวมจากแผลที่เน่าอีกเช่นเคย ผู้คนย่านราชปรารภพบเขา
 
ครั้งนี้เขาได้เข้ารับการรักษา หมอไม่ได้ทำแผลเบื้องต้นเหมือนโรงพยาบาลก่อนหน้า แต่ระบุว่าเขาเป็นโรคเบาหวาน มีอาการจิตเวช และแผลที่ขานั้นติดเชื้อ และต้องตัดขาเพื่อป้องกันเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด
 
สุดท้ายเขาต้องยุติการเดินทางไกลอย่างถาวร ทางไกลที่เดินลำพังมานาน นานจนพอบอกได้ว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ระหว่างทางที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ใน   "ฐานะผู้ป่วย"

#ผู้ป่วยข้างถนน #ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน #HumanOnStreet #ปัญหาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
#เพราะมนุษย์ไม่ควรตกอยู่ในชะตากรรมเช่นนี้

26 JULY 2018

<< Back

Read : 150